نوع سفر

ترکینگ، جنگل نوردی

تاریخ سفر

۸ تا ۱۰ اردیبهشت

درجه سختی سفر

دشوار