نوع سفر

ترکینگ، جنگل نوردی

تاریخ سفر

۱۲ تا ۱۶ خرداد

درجه سختی سفر

دشوار (روز آخر آسان)