مطالب توسط sina_saeedi82

شرایط عمومی سفرها

شرایط عمومی تورهای داخلی – منبع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری   ماده 1– این پیوست می تواند به صورت دستی تهیه شود و یا به صورت الکترونیک توسط مسافر یا نماینده او از طریق تارنمای اختصاصی کارگزار تایید می گردد و با پرداخت الکترونیک، خدمات مندرج در  قرارداد برای شرکت کنندگان خریداری شود. […]