نوشته‌ها

صعود به بام ترکیه قله آرارات – مرداد 1402

ترکینگ قفقازِ بزرگ؛ مستیا به اوشگولی – از 3 شهریور ۱۴۰۱