نوشته‌ها

سفر گروهی به بام جهان؛ ترکینگ بیس کمپ اورست(نوروز 1403)

سفر به هیمالیای نپال؛ ترکینگ بزرگ دور آناپورنا – نوروز 1402

سفر گروهی بیس کمپ اورست با پرسیکا

سفر به هیمالیای نپال؛ ترکینگ بزرگ دور آناپورنا – نوروز ۱۴۰۱