نوشته‌ها

گزارش برنامه صعود دماوند مسیر شمال شرقی – سال 1400

ترکینگ سرآقاسید؛ سفر به زاگرس بختیاری(برگزار شد)

پیمایش ماسوله به ماسال – اجرای دوم1401

ترکینگ قفقازِ بزرگ؛ مستیا به اوشگولی – از 3 شهریور ۱۴۰۱