نوشته‌ها

مهاجرت بزرگ؛ بازدید از حیات وحش کنیا – از 7 مهر ۱۴۰۱

صعود به بام آفریقا، قله کلیمانجارو – از ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

ترکینگ قفقاز؛ مستیا به اوشگولی – از 3 شهریور ۱۴۰۱

سفرنامه صعود به دومین قله مرتفع ایران؛ علم کوه با پرسیکا

سفر به هیمالیای نپال؛ ترکینگ بزرگ دور آناپورنا – نوروز ۱۴۰۱