نوشته‌ها

پیمایش کلیژ به دیوزناو به پالنگان

سفر به هیمالیای نپال؛ ترکینگ بزرگ دور آناپورنا – نوروز 1402

ترکینگ سرآقاسید؛ سفر به زاگرس بختیاری(برگزار شد)

پیمایش ماسوله به ماسال – اجرای دوم1401

صعود به بام آفریقا، قله کلیمانجارو – از ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

سفر به هیمالیای نپال؛ ترکینگ بزرگ دور آناپورنا – نوروز ۱۴۰۱

سفر به دنیای بدون نور؛ پیمایش غار رودافشان(برگزار شد)