نوشته‌ها

صعود به بام کشور ترکیه، قله آرارات – از 13مرداد ۱۴۰۱

سفر به هیمالیای نپال؛ ترکینگ بزرگ دور آناپورنا – نوروز ۱۴۰۱