نوشته‌ها

ترکینگ مستیا به اوشگولی در قفقازِ گرجستان – اجرای اول

ترکینگ قفقازِ بزرگ؛ مستیا به اوشگولی – از 3 شهریور ۱۴۰۱