نوشته‌ها

ترکینگ جهان نما؛ زیارت به شموشک

ترکینگ مستیا به اوشگولی در قفقازِ گرجستان – اجرای اول

ترکینگ آبشار زردلیمه، اردل به گزستان

پیمایش کلیژ به دیوزناو به پالنگان

سفر به هیمالیای نپال؛ ترکینگ بزرگ دور آناپورنا – نوروز 1402

ترکینگ کلاردشت به کلارآباد

سفر گروهی بیس کمپ اورست – نوروز 1402گزارش برنامه صعود دماوند مسیر شمال شرقی – سال 1400