نوشته‌ها

مهاجرت بزرگ؛ بازدید از حیات وحش کنیا – از 7 مهر ۱۴۰۱

ترکینگ رویایی کلاردشت به نمک آبرود از قلب پاییز

سفر به هیمالیای نپال؛ ترکینگ بزرگ دور آناپورنا – نوروز ۱۴۰۱

در جنگل های هیرکانی؛ ترکینگ کجور به سیسنگان

ترکینگ منطقه حفاظت شده جهان نما، جنگل زیارت تا شموشک