نوشته‌ها

گزارش برنامه صعود دماوند مسیر شمال شرقی – سال 1400

مهاجرت بزرگ؛ بازدید از حیات وحش کنیا – از 7 مهر ۱۴۰۱

ترکینگ رویایی کلاردشت به نمک آبرود از قلب پاییز(برگزار شد)

سفر به هیمالیای نپال؛ ترکینگ بزرگ دور آناپورنا – نوروز ۱۴۰۱

در جنگل های هیرکانی؛ ترکینگ کجور به سیسنگان(برگزار شد)

سفر به دنیای بدون نور؛ پیمایش غار رودافشان(برگزار شد)