نوشته‌ها

گزارش برنامه صعود دماوند مسیر شمال شرقی – سال 1400

ترکینگ سرآقاسید؛ سفر به زاگرس بختیاری(برگزار شد)

پیمایش ماسوله به ماسال – اجرای دوم(برگزار شد)

پیمایش ماسوله به ماسال – اجرای اول(برگزار شد)

تور صعود به قله درفک – مسیر غربی(برگزار شد)

پیمایش سنگچال به دیوا – اردیبهشت 1401(برگزار شد)

سفرنامه صعود به دومین قله مرتفع ایران؛ علم کوه با پرسیکا