نوشته‌ها

ترکینگ جهان نما؛ زیارت به شموشک

دریاچه سوها به آبشار لوشکی به لمیر

ترکینگ آبشار زردلیمه، اردل به گزستان

پیمایش سنگچال به دیوا – اردیبهشت 1401