نوشته‌ها

سفر گروهی به بام جهان؛ ترکینگ بیس کمپ اورست(نوروز 1403)

ترکینگ بیس کمپ آناپورنا – پاییز 1402

سفرنامه هیمالیا؛ پیمایش مدار دور آناپورنا

سفر گروهی بیس کمپ اورست با پرسیکا