نوشته‌ها

دریاچه سوها به آبشار لوشکی به لمیر

ترکینگ ماسوله به ماسال – اردیبهشت 1402

پیمایش ماسوله به ماسال – اجرای دوم1401

تور صعود به قله درفک – مسیر غربی

ییلاقات اردبیل به گردنه حیران گیلان؛ آلادیزگه به گیلده