نوشته‌ها

ترکینگ جهان نما؛ زیارت به شموشک

صعود به بام آفریقا، قله کلیمانجارو – از ۳۰ شهریور ۱۴۰۱