نوع سفر

ترکینگ، کوهنوردی

تاریخ سفر

15 تا 17 اردیبهشت

درجه سختی سفر

متوسط