نکات تجربی در هنگام مواجهه با صاعقه در طبیعت

نویسنده: مسعود فرح بخش