گزارش صعود دماوند از مسیر شمال شرقی - سال 1400

نویسنده: میلاد کمال آبادی فراهانی