سفر گروهی به بام جهان؛ ترکینگ بیس کمپ اورست

این همان سفری است که هرگز فراموش نمی کنید…