ترکینگ رشته کوه قفقاز؛ مستیا به اوشگولی

پیمایش در مرز گرجستان و روسیه