تعریف و درجه سختی سفرها

درجه سختی سفرهای پرسیکا چگونه است

قوانین محیط زیستی پرسیکا

مرامنامه ده بندی محیط زیستی پرسیکا:

شرایط لغو سفرها

شرایط انصراف و ابطال سفرهای پرسیکا

در صورت لغو سفر از طرف پرسیکا در هر بازه زمانی مانده به سفر ۱۰۰% مبلغ به مسافر بازگردانده می شود