راهنمای جامع جنوبگان

نویسنده: مسعود فرح بخش

راهنمای کوهستان و مدیر پرسیکا