صعود به قله درفک – مسیر غربی

12 – 13 – 14 -15 اردیبهشت 1401