سفرنامه هیمالیا؛ پیمایش مدار دور آناپورنا

نویسنده: مسعود فرح بخش