دریاچه سوها به آبشار لوشکی به لمیر

4 و 5 خرداد 1402