ترکینگ سرآقاسید؛ سفر به زاگرس بختیاری(برگزار شد)

پیمایش ماسوله به ماسال – اجرای دوم(برگزار شد)

پیمایش ماسوله به ماسال – اجرای اول(برگزار شد)

تور صعود به قله درفک – مسیر غربی(برگزار شد)

پیمایش سنگچال به دیوا – اردیبهشت 1401(برگزار شد)

ترکینگ رویایی کلاردشت به نمک آبرود از قلب پاییز(برگزار شد)

در جنگل های هیرکانی؛ ترکینگ کجور به سیسنگان(برگزار شد)

سفر به دنیای بدون نور؛ پیمایش غار رودافشان(برگزار شد)