نوشته‌ها

سفر به هیمالیای نپال؛ ترکینگ بزرگ دور آناپورنا – نوروز 1402

روش مسئولانه دفع فضولات انسانی در طبیعت: چاله گربه

ترکینگ رویایی کلاردشت به نمک آبرود از قلب پاییز(برگزار شد)

سفر به هیمالیای نپال؛ ترکینگ بزرگ دور آناپورنا – نوروز ۱۴۰۱

در جنگل های هیرکانی؛ ترکینگ کجور به سیسنگان(برگزار شد)