گزارش برنامه صعود دماوند مسیر شمال شرقی – سال 1400

سفرنامه صعود به دومین قله مرتفع ایران؛ علم کوه با پرسیکا