سفرنامه صعود به دومین قله مرتفع ایران؛ علم کوه با پرسیکا